Dr Mariusz Janusz

Doktor nauk o kulturze fizycznej (2003), magister rehabilitacji ruchowej (1992), nauczyciel dyplomowany (2005). Prowadzi własną praktykę fizjoterapeutyczną. Pracuje z osobami z dysfunkcją widzenia w Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. W 2001 roku ukończył studia z Tyflopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W ramach rozprawy doktorskiej obronionej w 2003 r. analizował cechy psychofizyczne młodzieży niewidomej i słabowidzącej w kontekście radzenia sobie ze stresem.